Black Ribbon

 

59029

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการชาวนาร่วมใจพัฒนาข้าวตลาดโลก ปี 2560" ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ...

Read more

นายมงคล มุ่งชู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดบูธ และนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง...

Read more

บริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์...

Read more

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์ศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดประชุม และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ระหว่างวันที่...

Read more

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธ์ดี" ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบควบคุมภายใน" ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าว จำนวน 26 ราย การจัดฝึกอบรมเน้นการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์...

Read more

นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้นำตัวแทนเกษตรกรจาก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ...

Read more

กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่นาน้ำฝน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "วันรณรงค์ไถกลบตอซังนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิที่ 1 ของประเทศ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560 จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ "การประชุมตัดสินชี้ขาด การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559/60" จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ...

Read more

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการผลิต...

Read more

กลุ่มวิชาการ งานอารักขาข้าว และงานเขตกรรม โดย นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม...

Read more

king_10