COVID19 64

63002

 

59029

Prev Next

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย...

Read more

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมกราข้าว เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ในการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และพบปะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ...

Read more

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย...

Read more

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย...

Read more

เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้...

Read more

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

เมื่อวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

วันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย...

Read more

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - 8 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย...

Read more

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

เมื่อวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ข้าราชการ...

Read more

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วย...

Read more

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ...

Read more

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

วันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

เมื่อวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย...

Read more

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย...

Read more

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี...

Read more

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพ ฤดูการผลิตนาปี 2563 โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าว...

Read more

วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ประจำปี 2563...

Read more

วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนา...

Read more

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้...

Read more

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ...

Read more

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการ...

Read more

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย...

Read more

เมื่อวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด...

Read more

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะ เข้าตรวจติดตามงานโครงการ "การปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินาปรังให้มีคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย...

Read more

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัข้าวขอนแก่น ตัวแทนกรมการข้าว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

Read more

เมื่อวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น...

Read more

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น​ พร้อมด้วย...

Read more

เมื่ออวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย...

Read more

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เป็นตัวแทนกรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว...

Read more

เมื่อวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ...

Read more

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุมคณะทำงานโครงการ...

Read more

เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสารวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

Read more

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้...

Read more

qureen63