Black Ribbon

 

59029

Prev Next

บริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์...

Read more

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์ศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดประชุม และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ระหว่างวันที่...

Read more

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธ์ดี" ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบควบคุมภายใน" ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าว จำนวน 26 ราย การจัดฝึกอบรมเน้นการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์...

Read more

นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้นำตัวแทนเกษตรกรจาก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ...

Read more

กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่นาน้ำฝน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "วันรณรงค์ไถกลบตอซังนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิที่ 1 ของประเทศ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560 จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ "การประชุมตัดสินชี้ขาด การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559/60" จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ...

Read more

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการผลิต...

Read more

กลุ่มวิชาการ งานอารักขาข้าว และงานเขตกรรม โดย นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2560" โดยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายอาหาร ถวายสังฆทาน และจตุปัจจัย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม "วันรณรงค์งดเผาฟางและไถกลบตอซังพืชในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี งบประมาณ 2560" โดยมีนายทินกร ขันแก้ว ปลัดอาวุโส อำเภอนาดูน...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดความรู้ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช และระบบควบคุมภายใน ข้าวแบบกลุ่มแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันพัฒนา ศพก.ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับชุมชน ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมต้อนรับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์เกษตรผสมสาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับระดับพื้นที่ในนาข้าวด้วยระบบเลเซอร์ (Laser land Leveling) เพื่อนำความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าว โดยการร่วมมือระหว่างกรมการข้าว กับ IRRI (International...

Read more

ด้วย กองทัพบก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "โครงการข้าวประชารัฐ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ครั้งที่ 2/2559" กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ของศูนย์ ให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความสมัครคีในองค์กร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559/2560" โดยได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวตอนรายงานโดยผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และกล่าวต้อนรับโดยนายอำเภอกัทรวิชัย การจัดงานในครั้งนี้แบ่งเป็น 4 สถานี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์เกษตรผสมสาน ของ นายไพฑูลย์ บุญสิลา บ้านตลาดเหนือ ตำบลหนองเรือ...

Read more

ข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดพิธีถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เมื่อวันที่ 25...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 18 ตุลาคม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วางแผนงานวิจัยและพัฒนาข้าวโภชนาการสูง เพื่อขยายผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มเชองพาณิชย์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 19...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรม "การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนเพื่อแสดงผลบนสมาร์ทโฟน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์ข้าว เข้าใช้ฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน การนำเข้าข้อมูลการทดลอง การสดงผลข้อมูลการทดลอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน โดยได้รับเกียรติจาก...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ "กรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์) ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ พบปะข้าราชการ ลูกจ้างศูนย์ มอบโอวาสและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ...

Read more

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 19.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแกน นำโดย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เมื่อวันที่...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมชี้แจงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณหน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำจังหวัดมหาสารคาม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ มาร่วมใจกันปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อประหยัดน้ำ ลดต้นทุน และมีกำไรมากขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย)...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี" การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกวิธี ร่วมกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านข้าว การแบ่งปัน และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน การกิจกรรมนี้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น" กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ของศูนย์ ให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนำร่องการพัฒนาศูนย์ให้ต่อเนื่องและเป็นประจำ โดยมี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน เพื่อแสดงผลบนสมาร์ทโฟน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์โครงการ และร่วมกำหนดขอบเขตเงื่อนไขความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลจากงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปกำหนดขอบเขตการสร้างแอพพิเคชั่น (Application) ของงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน...

Read more

คณะนักวิชาการจากศูนย์วิจัยกสิกรรมและป่าไม้ National Agriculture and Forestry Research Institute จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานด้านข้าว...

Read more

กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกรมการข้าว “เกษตรอีสานประจำปี 2559” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการเรียนรู้ กินอยู่อย่างไร ให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกสุขภาพ งานวันอาหารอีสานปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชัน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น...

Read more

king_10