59029

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559/2560" โดยได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวตอนรายงานโดยผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และกล่าวต้อนรับโดยนายอำเภอกัทรวิชัย การจัดงานในครั้งนี้แบ่งเป็น 4 สถานี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์เกษตรผสมสาน ของ นายไพฑูลย์ บุญสิลา บ้านตลาดเหนือ ตำบลหนองเรือ...

Read more

ข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดพิธีถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เมื่อวันที่ 25...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 18 ตุลาคม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วางแผนงานวิจัยและพัฒนาข้าวโภชนาการสูง เพื่อขยายผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มเชองพาณิชย์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 19...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรม "การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนเพื่อแสดงผลบนสมาร์ทโฟน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์ข้าว เข้าใช้ฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน การนำเข้าข้อมูลการทดลอง การสดงผลข้อมูลการทดลอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน โดยได้รับเกียรติจาก...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ "กรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์) ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ พบปะข้าราชการ ลูกจ้างศูนย์ มอบโอวาสและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ...

Read more

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 19.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแกน นำโดย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เมื่อวันที่...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมชี้แจงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณหน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำจังหวัดมหาสารคาม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ มาร่วมใจกันปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อประหยัดน้ำ ลดต้นทุน และมีกำไรมากขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย)...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี" การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกวิธี ร่วมกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านข้าว การแบ่งปัน และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน การกิจกรรมนี้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น" กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ของศูนย์ ให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนำร่องการพัฒนาศูนย์ให้ต่อเนื่องและเป็นประจำ โดยมี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน เพื่อแสดงผลบนสมาร์ทโฟน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์โครงการ และร่วมกำหนดขอบเขตเงื่อนไขความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลจากงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปกำหนดขอบเขตการสร้างแอพพิเคชั่น (Application) ของงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน...

Read more

คณะนักวิชาการจากศูนย์วิจัยกสิกรรมและป่าไม้ National Agriculture and Forestry Research Institute จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานด้านข้าว...

Read more

กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกรมการข้าว “เกษตรอีสานประจำปี 2559” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมการเรียนรู้ กินอยู่อย่างไร ให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกสุขภาพ งานวันอาหารอีสานปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชัน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น...

Read more

14612592 1141848405908513 3526116723718319539 o