Black Ribbon

 

59029

Prev Next

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว...

Read more

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานการเกษตรและอาหารของไต้หวัน เดินทางเข้าประชุมหารือแผนงาน และศึกษาดูงานโครงการ Cooperation...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้ารับบริการประมาณ 20,000 คน ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายพงษ์ศักดิ์...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น...

Read more

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสัญญา โรจนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ดีของกรมการข้าว...

Read more

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าว และมอบโอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง (ร.9)" โดยจัดกิจกรรม 5ส บริเวณศูนย์ฯ และลงนามงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ณ...

Read more

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อทบทวนวิธีการสำรวจ วิเคราะห์ และการรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เมื่อวันที่...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดย Mobile Application" ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อขอรับรองแบบกลุ่มในขอบข่ายข้าวอินทรีย์ ณ บ้านดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว "วันข้าวและชาวนา ประจำปี 2560" โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย► พิธีสู่ขวัญข้าวและชาวนา►...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกษตรกรด้านการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอพยัคฆภูพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำรุงพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ออกสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ยังมีการระบาดเพิ่มขึ้น และเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ศูนย์ฯให้คำแนะนำเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะได้รับความเสียหาย ทางศูนย์ฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตร "ที่ปรึกษาเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เกษตรอำเภอเชียงยืน จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร "โครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม" เพื่อให้เข้าใจถึงแผนการดำเนินงานโครงการ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดบูธและนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์จากข้าวมาร่วมจัดบูธ ได้แก่ "ปอเปี๊ยะข้าวเหนียวสองสหาย" โดยนำข้าวพันธุ์พญาลืมแกง...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการชาวนาร่วมใจพัฒนาข้าวตลาดโลก ปี 2560" ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ...

Read more

นายมงคล มุ่งชู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดบูธ และนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง...

Read more

บริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์...

Read more

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์ศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดประชุม และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ระหว่างวันที่...

Read more

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธ์ดี" ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบควบคุมภายใน" ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าว จำนวน 26 ราย การจัดฝึกอบรมเน้นการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์...

Read more

นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้นำตัวแทนเกษตรกรจาก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ...

Read more

กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่นาน้ำฝน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "วันรณรงค์ไถกลบตอซังนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิที่ 1 ของประเทศ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560 จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ "การประชุมตัดสินชี้ขาด การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559/60" จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ...

Read more

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการผลิต...

Read more

กลุ่มวิชาการ งานอารักขาข้าว และงานเขตกรรม โดย นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม...

Read more

king_10