กิจกรรมศูนย์


รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ร่วมให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมการข้าว ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-09-26 09:32:37

อ่านต่อ...

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2566

วางแผนดำเนินการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-09-18 09:58:42

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ติดตามความก้าวผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว งานผลิตเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-09-04 09:21:25

อ่านต่อ...

ร่วมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน (Press Tour)

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานสินค้าข้าว Q

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-09-04 09:19:03

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ออกติดตามงานโครงการอินทรีย์

เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในการตรวรรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-08-28 13:24:47

อ่านต่อ...

เสวนาประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน

หารือในเรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-08-23 09:29:57

อ่านต่อ...

ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-08-09 13:48:52

อ่านต่อ...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4

ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว​ และให้บริการไอศกรีมข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-07-27 14:35:15

อ่านต่อ...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4

จัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-07-21 11:04:32

อ่านต่อ...

ปักดำข้าว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-07-18 13:48:36

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-06-15 11:10:33

อ่านต่อ...

อบรมการจัดทำระบบมาตรฐานข้าวและโรงสีข้าว

ลุ่มเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 กลุ่ม รวม 16 ราย เข้าร่วมการอบรม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-06-06 14:44:53

อ่านต่อ...