ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    956  

   


สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ที่ 7 บ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 1 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 442 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 160 25' เหนือ เส้นแวงที่ 1020 49' ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 152 เมตร มีเนื้อที่ 261 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา โดยแยกเป็นพื้นที่สำหรับอาคารบริเวณปลูกสร้างประมาณ 19 ไร่ พื้นที่ดำเนินการทดลองค้นคว้าวิจัยประมาณ 68 ไร่ พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ 95 ไร่ และเป็นพื้นที่ในลักษณะอื่นๆ เช่น คันคูน้ำ, คลอง, บ่อน้ำ, ถนน ประมาณ 77 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

 ลักษณะพื้นที่

เป็นที่ราบลาดเทจากด้านตะวันตก ไปพาดด้านตะวันออกและทางทิศใต้ของบริเวณสถานี พื้นที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 152 เมตร ถึง 156 เมตร ลักษณะดิน เป็นดินชุดร้อยเอ็ด มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.4 อินทรียวัตถุประมาณ 0.8% Extractable P = 15 , K= 80

 สภาพฝนฟ้าอากาศ (เฉลี่ยปี พ.ศ. 2563)

มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.8 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 26.9 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี 1,313.4 มิลลิเมตร