63001

63002

 

59029

Prev Next

เมื่อวันที่ 7​ มกราคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN...

Read more

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ...

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ศรีไพรวรรณ พนักงานประจำสำนักงาน และ...

Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมงาน และจัดนิทรรศการเรื่องข้าว...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางกาณฑ์ณิศา...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเสนอร่างโครงการ ส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายสมศักดิ์ ลีลากุด...

Read more

วันที่ 18 กันยายน 2561 นางประไพ กองภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศุนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์...

Read more

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว นาแปลงใหญ่ ประจำปี 2561" วันที่ 7 กันยายน 2561...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP วันที่ 4 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจาก...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ...

Read more

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ร่วมถวายเทียนพรรษา...

Read more

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสำรวย โรจนรักษ์...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561" โดยมี นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน...

Read more

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และนายสุรเดช...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุรเดช...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายธนศักดิ์...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ...

Read more

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางวีรวรรณ สุขสำราญ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมวางแผนงานบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าว...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายประสิทธิ์...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายเฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ...

Read more

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ลงพื้นที่แปลงนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิต ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีเป้าหมายหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้ เกษตรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่ให้มีความรู้เพิ่ม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแก่ นายถาวร ภูทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ได้รับรางวัลชมเชยระดับกรมการข้าว "คนดีศรีข้าว...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกจากกรมการข้าวให้ร่วมจัดนิทรรศการนำแสดงผลงานวิชาการ "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ (Mulberry Vinegar Drink)" นำโดย นายสมหมาย เลิศนา...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายประสิทธิ์...

Read more

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

กรมการข้าว มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นตัวแทนกรมการข้าว...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพใรการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี...

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ นางสาววาสุดา สารรัตน์...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และนายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2561 รุ่นที่ 1...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์...

Read more

เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางจรัญจิต...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์...

Read more

monarch1-63