59029

Prev Next

เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางจรัญจิต...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์...

Read more

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางประไพ กองภา...

Read more

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ...

Read more

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และนายประสิทธ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตร...

Read more

เมื่อวันที่ 26 ธ้นวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย...

Read more

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว...

Read more

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย...

Read more

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย...

Read more

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนาย สมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้...

Read more

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น...

Read more

ศูนย์วิจยัข้าวขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าว ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2561 โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม...

Read more

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี...

Read more

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายมงคล มุ่งชู...

Read more

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยมี นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วยคณะลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นจิตอาสาตัวแทนของกรมการข้าว ในการดำเนินการเปลี่ยนกระถางข้าวประดับพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อขยายผลการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว" ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์ข้าว เข้าใช้ฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว...

Read more

นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การผลิตข้าวให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดจัดกิจกรรม "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 2560 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น...

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว...

Read more

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานการเกษตรและอาหารของไต้หวัน เดินทางเข้าประชุมหารือแผนงาน และศึกษาดูงานโครงการ Cooperation...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้ารับบริการประมาณ 20,000 คน ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายพงษ์ศักดิ์...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น...

Read more

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสัญญา โรจนรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ดีของกรมการข้าว...

Read more

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าว และมอบโอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง (ร.9)" โดยจัดกิจกรรม 5ส บริเวณศูนย์ฯ และลงนามงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ณ...

Read more

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อทบทวนวิธีการสำรวจ วิเคราะห์ และการรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เมื่อวันที่...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดย Mobile Application" ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อขอรับรองแบบกลุ่มในขอบข่ายข้าวอินทรีย์ ณ บ้านดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว "วันข้าวและชาวนา ประจำปี 2560" โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย► พิธีสู่ขวัญข้าวและชาวนา►...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกษตรกรด้านการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอพยัคฆภูพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำรุงพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ออกสำรวจและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ยังมีการระบาดเพิ่มขึ้น และเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ศูนย์ฯให้คำแนะนำเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะได้รับความเสียหาย ทางศูนย์ฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดโรคและแมลงศัตรูข้าว...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตร "ที่ปรึกษาเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เกษตรอำเภอเชียงยืน จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร "โครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม" เพื่อให้เข้าใจถึงแผนการดำเนินงานโครงการ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดบูธและนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว กลุ่มวิชาการ ศูนย์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์จากข้าวมาร่วมจัดบูธ ได้แก่ "ปอเปี๊ยะข้าวเหนียวสองสหาย" โดยนำข้าวพันธุ์พญาลืมแกง...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการชาวนาร่วมใจพัฒนาข้าวตลาดโลก ปี 2560" ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ...

Read more

นายมงคล มุ่งชู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดบูธ และนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง...

Read more

บริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์...

Read more

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์ศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดประชุม และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ระหว่างวันที่...

Read more

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธ์ดี" ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบควบคุมภายใน" ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าว จำนวน 26 ราย การจัดฝึกอบรมเน้นการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์...

Read more

นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้นำตัวแทนเกษตรกรจาก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ...

Read more

กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่นาน้ำฝน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "วันรณรงค์ไถกลบตอซังนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิที่ 1 ของประเทศ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560 จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ "การประชุมตัดสินชี้ขาด การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559/60" จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ...

Read more

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการผลิต...

Read more

กลุ่มวิชาการ งานอารักขาข้าว และงานเขตกรรม โดย นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร...

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม...

Read more