อัตรากำลัง

position64

position64 1
position64 2

position64 3