กิจกรรมศูนย์

ศูนย์บริการประชาชน

60003

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง แวะพักผ่อน พักรถระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาล และเป็นช่องทางระบายสินค้าทางเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

60004