กิจกรรมศูนย์

ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ

60007

กลุ่มวิชาการ งานอารักขาข้าว และงานเขตกรรม โดย นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร และนายเอนก พันแสง ผู้ช่วยวิจัย ได้ร่วมประชุมติดตามงาน โครงการการทดสอบปฏิกิริยาความต้านทานของพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโครงการพัฒนาคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

60008