กิจกรรมศูนย์

ประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการผลิต 2559/60

600009

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ปีการผลิต 2559/60 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทเกษตรกรรายบุคคล 
รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000.- บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000.- บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000.- บาท
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000.- บาท 
2. ประเภทกลุมเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตร
รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000.- บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000.- บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 4,000.- บาท
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

600010

600011