กิจกรรมศูนย์

การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559/60

600012

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ "การประชุมตัดสินชี้ขาด การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559/60" จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

600013