กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดนิทรรศการ "วันรณรงค์ไถกลบตอซังนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิที่ 1 ของประเทศ"

600014

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "วันรณรงค์ไถกลบตอซังนาแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิที่ 1 ของประเทศ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560 จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการไถกลบตอซังข้าว การบำรุงรักษาดิน และรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิที่ 1 ของประเทศอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ บ้านหนองนกเขียน ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

600015