กิจกรรมศูนย์

จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่นาน้ำฝน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

600016

กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรม "โครงการพัฒนาคำแนะนำในการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่นาน้ำฝน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจาก 15 อำเภอในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 คน ในหลักสูตรมีบรรยายและฝึกปฏิบัติการคำนวณปุ๋ยอย่างง่าย 3 วิธี คือ 
1. วิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2. วิธีใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมการข้าว
3. การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำเฉพาะพื้นที่ 
ซึ่งแต่ละวิธีทำให้ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ตรงตามเวลา ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเสริมทักษะเรื่องการวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูข้าวในนา และการคัดแยกพันธุ์ปนอย่างง่ายโดยวิธีไอโอดีนเทส จากแผนกวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเกษตกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเนื้อหาเป็นอย่างมาก

600017