กิจกรรมศูนย์

ร่วมอบรมหลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ รุ่นที่ 5"

600018

600019

นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ได้นำตัวแทนเกษตรกรจาก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ รุ่นที่ 5" ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี