กิจกรรมศูนย์

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบควบคุมภายใน"

600020

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบควบคุมภายใน" ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าว จำนวน 26 ราย การจัดฝึกอบรมเน้นการถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์ การจัดทำระบบควบคุมภายในของกลุ่ม และการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ณ บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

600021