กิจกรรมศูนย์

วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธ์ดี ปี 2560

600022

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธ์ดี" ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560 ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการข้าว ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายอำเภอวาปีปทุม นายกานต์ ศรีบุญลือ กล่าวต้อนรับ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางไพเราะ รอยตระกูล กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอ ชาวนามีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึง และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานเป็นเกษตรกร จำนวน 200 ราย และผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้แก่
- นิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีข้าว
- นิทรรศการความรู้เรื่องข้าว
- นิทรรศการเศาณฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่
- นิทรรศการการปลูกข้าวอินทรีย์
- นิทรรศการกาปรับปรุงบำรุงดิน
- การสาธิตการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าว
ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองเผือก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

600023