กิจกรรมศูนย์

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสาร

600024

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์ศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดประชุม และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น