กิจกรรมศูนย์

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (outsource)

600025

บริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ต่อเนื่องเป้าหมาย ปี 2559 ของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็นปัญหาต่างๆ และกำหนดแนวทางแก้ไข เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ตรวจประเมินให้มีความพร้อมในการตรวจประเมิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559