กิจกรรมศูนย์

ร่วมเป็นวิทยากร

600028

นายมงคล มุ่งชู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560