กิจกรรมศูนย์

ประชุมชี้แจงเกษตรกร

600037

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เกษตรอำเภอเชียงยืน จัดประชุมชี้แจงเกษตรกร "โครงการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม" เพื่อให้เข้าใจถึงแผนการดำเนินงานโครงการ ณ บ้านขามเจริญ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายตำบลกู่ทอง มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 70 ราย พื้นที่ 500 ไร่

600036