กิจกรรมศูนย์

ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

600040

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตร "ที่ปรึกษาเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560