กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดนิทรรศการ (ศพก.) อำเภอนาเชือก

600045

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560