กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดนิทรรศการ (ศพก.) อำเภอเชียงยืน

600046

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ "การปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ" ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560