กิจกรรมศูนย์

งานวันข้าวและชาวนา ประจำปี 2560

600047

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว "วันข้าวและชาวนา ประจำปี 2560" โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
► พิธีสู่ขวัญข้าวและชาวนา
► เสวนา การวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อชาวนา 4.0
► การสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าว
► การประกวดแข่งขันร้องเพลงเทิดพระเกียรติ หรือร้องเพลงที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา
► พิธีแห่งพระแม่โพสพ
► การประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์

การจัดงานวันข้าวและชาวนา ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

600048