กิจกรรมศูนย์

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

600049

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อขอรับรองแบบกลุ่มในขอบข่ายข้าวอินทรีย์ ณ บ้านดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560