กิจกรรมศูนย์

ประชุมเพื่อทบทวนวิธีการสำรวจ วิเคราะห์ และการรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว

600051

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อทบทวนวิธีการสำรวจ วิเคราะห์ และการรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560