กิจกรรมศูนย์

จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ครั้งที่ 3/2560

600055

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560