กิจกรรมศูนย์

คณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานการเกษตรและอาหารของไต้หวัน เดินทางเข้าประชุมหารือแผนงาน และศึกษาดูงาน

600058

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานการเกษตรและอาหารของไต้หวัน เดินทางเข้าประชุมหารือแผนงาน และศึกษาดูงานโครงการ Cooperation on Agricultural Machinery Industry and Cultivation Services Operation ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย - ไต้หวัน โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และศูนยฺเมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมหารือ และศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และพื้นที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานและกลุ่มเกษตรกร