กิจกรรมศูนย์

วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ 2560

600060

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดงาน "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 2560 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และเป้าหมายของโครงการนาแปลงใหญ่ โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ทำนา การใช้ชุดเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการผลิตข้าวคุณภาพดี อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต อันจะเป็นการสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรชาวนา

ณ บ้านดงน้อย หมู่ 5 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560