กิจกรรมศูนย์

กิจกรรม "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว"

6000061

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดจัดกิจกรรม "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560