กิจกรรมศูนย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อขยายผลการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว"

600063

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อขยายผลการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว" ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์ข้าว เข้าใช้ฐานข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การนำเข้าข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์