กิจกรรมศูนย์

ประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

600068

ศูนย์วิจยัข้าวขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าว ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2561 โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนระดับอำเภอ และคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชน 165 ศูนย์ สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 174 คน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.