กิจกรรมศูนย์

ศึกษาดูงานหมอดินอาสา

600069

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและเข้าใจนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสน และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานหมอดินอาสาประจำตำบลและการดำเนินงานเครือข่ายหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 110 ราย

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี
▶️ ความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว วิทยากร นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
▶️ เยี่ยมชมขั้นตอนและวิธีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
▶️ เยี่ยมชมแปลงปรับปรุงพันธุ์ข้าว และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560