กิจกรรมศูนย์

งานแสดงสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป

600071

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนาย สมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายชีระวิทย์ คันธาสุวรรรณ นายรชต รูปชัยภูมิ และ นายธนพล สมบัติ เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมงาน "เทศกาลข้าวไทย 2560" ณ ลานคนเมืองด้านหน้าศาลาว่ากลางจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดแสดงสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรัง ได้แก่ ข้าวพองโบราณ เข้าร่วมจำหน่ายในงาน

ทั้งนี้ เทศกาลข้าวไทย 2560 จัดขึ้นโดยกรมการข้าว ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 หรือ Thai Rice Festival 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่ิอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว จากพี่น้องชาวนา สู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค