กิจกรรมศูนย์

ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชน

600074

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุรเดช ศรีผาย เจ้าหน้าที่เกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพบปะเกษตรกร โดยมี นายสุรพงษ์ เผิ่งจันดา กำนัน ที่ปรึกษากลุ่มนาแปลงใหญ่ นายวิชัย เผิ่งจันดา ประธานศูนย์ข้าวชุมชน และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมหาลือการนำเสนอรายงานด้านข้าวให้คณะรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ทราบในวันที่ 24 ธันวาคม 2560

และเวลา 15.00 น. เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีนายภาคิน มุสิกสุวรรณ ที่ปรีกษากลุ่มนาแปลงใหญ่ นางบังอร มุสิกสุวรรณประธานศูนย์ข้าวชุมชน และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูการผลิตปี 2561