กิจกรรมศูนย์

เวทีคืนข้อมูลต่อชุมชนและหน่วยงาน

600076

เมื่อวันที่ 26 ธ้นวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุรเดช ศรีผาย เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมเวทีคืนข้อมูลต่อชุมชนและหน่วยงาน ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อการจัดการตลาดข้าวกลุ่มสิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการทีมงานวิจัย สมาชิกเครือข่าย เกษตรอำเภอบรบือ ตัวแทนสำนักงานพานิชย์จังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

นอกจากเข้าร่วมแล้ว นายสมหมาย เลิศนา ยังให้คำแนะนำการจัดการแมลงศัตรูพืชด้านข้าว และแลกเปลี่ยนความรู้กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารฉางข้าวเครือข่ายเกษตรกรโคกผ้กกูด- โป่งแดง