กิจกรรมศูนย์

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

600077

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และนายประสิทธ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร และ นายสุรเดช ศรีผาย เจ้าหน้าที่เกษตร เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมป็นวิทยากรให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และหลักการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาล และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ เพื่อกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งหรือขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม