กิจกรรมศูนย์

ประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น

61002

เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2560/61 เพื่อคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ

มีเกษตรกร กลุ่มเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 164 ราย แยกประเภท ดังนี้
1. ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 146 ราย
2. ประเภทกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร จำนวน 18 กลุ่ม

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561