กิจกรรมศูนย์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าว สำหรับตลาดเฉพาะ

61003

นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนางสาวฐาปนีย์ ตั้งพจน์ทวีผล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมฝึกอบรม Social Media ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการบริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media แก่เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันเกษตรตราธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561