กิจกรรมศูนย์

ออนซอนข้าวอินทรีย์ วิถีเกษตรมหาสารคาม

61007

วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายองค์ความรู้เรื่องการผลิตและระบบการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ในงาน"ออนซอนข้าวอินทรีย์ วิถีเกษตรมหาสารคาม" โดยมีการส่งมอบข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองหอยเชียงส่ง ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้บริษัทวังขนาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ทำข้อตกลงการค้า


การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางขนิฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานและ นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวรายงาน มีเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการ ทั้งสิ้น 80 ราย