กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว

61010

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานขอนแก่นวิทยานยน ครบรอบ 120 ปี Open House ในหัวข้อกิจกรรม “ศาสตร์พระราชา” The King's Philosophy. ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามขอนแก่นวิทยานยน ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยานยน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น