กิจกรรมศูนย์

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

61012

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกร และเตรียมความพร้อมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ในการเตรียมความพร้อมการตรวจรับรอง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชมประจำตำบล กลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 36 กลุ่ม จำนวน 1,393 ราย เมื่อวันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2561