กิจกรรมศูนย์

การฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิต

61016

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิต ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีเป้าหมายหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้ เกษตรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่ให้มีความรู้เพิ่ม มีความสามารถในการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ชาวนามีขีดความสามารถทางการผลิตข้าว เพื่อการแข่งขันด้านการค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวเพื่อการแข่งขันเพิ่มขึ้น

การจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิต ประกอบ 5 หลักสูตร ได้แก่
▶️ หลักสูตร “การเลือกใช้พันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” 
▶️ หลักสูตร“การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร”
▶️ หลักสูตร “การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว”
▶️ หลักสูตร “การบริหารจัดการศัตรูข้าว” และ 
▶️ หลักสูตร “การตรวจรับรอง GAP ข้าว”

ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561