กิจกรรมศูนย์

โครงการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2561

61019

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายอดิศร สิทธร เจ้าหน้าที่เกษตร นำตัวแทนเกษตรกร จำนวน 8 ราย เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2561 หลักสูตร "การฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model)" ระหว่างวันที่18 - 20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด