กิจกรรมศูนย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์

61021

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายเฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว" เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะนักประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายกรมการข้าว ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง