กิจกรรมศูนย์

ประชุมจัดทำข้อเสนอแผนงานบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าว ปี 2563

61022

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมวางแผนงานบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2563 โดยแบ่งกรอบแผนงานตามกลุ่มสินค้าข้าว และกรอบแผนงานตามสาขาวิชา ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561