กิจกรรมศูนย์

ฝึกอบรมการพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

61023

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางวีรวรรณ สุขสำราญ นักวิชาการเกษตร นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าผู้ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาวิทยากรด้านข้าว " เพื่อพัฒนาบุคคลกรของกรมการข้าว และเพิ่มศักยภาพการเป็นวิทยากรด้านข้าว ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ระหว่าง วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง