กิจกรรมศูนย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP

61024

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร " การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ " โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น