กิจกรรมศูนย์

ประชุมหารือการพิจารณาจัดทำกรอบข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

61025

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมวางแผนงานบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2563 (ครั้งที่ 3) โดยแบ่งกรอบงานวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

▶️ กลุ่มข้าวหอมมะลิ
▶️ กลุ่มข้าวหอมไทย
▶️ กลุ่มข้าวขาว
▶️ กลุ่มข้าวเหนียว
▶️ กลุ่มข้าวอื่นๆ ได้แก่ ข้าวตลาดเฉพาะ ข้าวพื้นเมือง
▶️ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
▶️ เทคโนโลยีชีวภาพ

ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561