กิจกรรมศูนย์

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปี

61026

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางวีรวรรณ สุขสำราญ นักวิชาการเกษตร นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานและการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปี" จัดขึ้นโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้ นายสันติ อยู่เย็น ต.บ้านโนน อ.ซำซูง จ.ขอนแก่น