กิจกรรมศูนย์

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

61027

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)​ และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561" ในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์​จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร​และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลักและเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ ศพก.บ้านหนองเผือก ศูนย์ ศพก.นาเชือก และศูนย์ ศพก.บ้านนาทอง เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561