กิจกรรมศูนย์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเบื้องต้น

61028

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายธนศักดิ์ วิจารณ์จิตร เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมด้วยคณะ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเบื้องต้นและการจัดหาระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม" ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 กลุ่ม รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 347 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561